[اسم]

ماشین تایپ

( م-ا-ش-ی-ن- -ت-ا-ی-پ )
1 typewriter

typewriter /ˈtaɪpraɪtər/ /ˈtaɪpraɪtə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان