[اسم]

ماشین تحریر

( م-ا-ش-ی-ن- -ت-ح-ر-ی-ر )
1 typewriter

typewriter /ˈtaɪpraɪtər/ /ˈtaɪpraɪtə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان