[اسم]

ماهیگیری

( م-ا-ه-ی-گ-ی-ر-ی )
1 fishing angling

fishing /ˈfɪʃ.ɪŋ/ /ˈfɪʃɪŋ/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان