[اسم]

fishing

/ˈfɪʃ.ɪŋ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ماهی گیری

معادل ها در دیکشنری فارسی: صید ماهیگیری
مترادف و متضاد angling catching fish trawling
 • 1.Fishing is still their main source of income.
  1. ماهی گیری همچنان منبع اصلی درآمد آنهاست.
 • 2.Fishing makes me calm.
  2. ماهیگیری آرامم می کند.
 • 3.My dad loves to go fishing.
  3. پدرم عاشق ماهیگیری (رفتن) است.
 • 4.salmon fishing
  4. ماهی سالمون گیری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان