[اسم]

fishing pole

/fˈɪʃɪŋ pˈoʊl/
قابل شمارش

1 چوب ماهیگیری

معادل ها در دیکشنری فارسی: چوب ماهیگیری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان