[اسم]

fishmonger’s

/ˈfɪʃmʌŋɡərz/
قابل شمارش
[جمع: fishmongers]

1 ماهی‌فروشی

معادل ها در دیکشنری فارسی: ماهی‌فروشی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان