[اسم]

ماکت

( م-ا-ک-ت )
1 model replica , sample

model /ˈmɑd.əl/ /ˈmɒdl/


replica /ˈreplɪkə/ /ˈreplɪkə/


sample /ˈsæmpl/ /ˈsɑːmpl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان