[صفت]

متعجب

( م-ت-ع-ج-ب )
1 surprised astonished , shocked

surprised /sərˈpraɪzd/ /səˈpraɪzd/


astonished /əˈstɑn.ɪʃt/ /əˈstɒnɪʃt/


shocked /ʃɑkt/ /ʃɒkt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان