[صفت]

متوحش

( م-ت-و-ح-ش )
1 terrified frightened , scared

terrified /ˈter.ə.fɑɪd/ /ˈterɪfaɪd/


frightened /ˈfraɪ.tənd/ /ˈfraɪtnd/


scared /skeəd/ /skeəd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان