[اسم]

مخلوط‌کن

( م-خ-ل-و-ط-‌-ک-ن )
1 blender mixer

blender /ˈblɛndər/ /ˈblɛndə/


mixer /ˈmɪksər/ /ˈmɪksə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان