[اسم]

مدرسه شبانه‌روزی

( م-د-ر-س-ه- -ش-ب-ا-ن-ه-‌-ر-و-ز-ی )
1 boarding school

boarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl/ /ˈbɔːdɪŋ skuːl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان