[اسم]

boarding school

/ˈbɔːrdɪŋ skuːl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مدرسه شبانه روزی

معادل ها در دیکشنری فارسی: مدرسه شبانه‌روزی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان