[اسم]

boarding house

/ˈbɔːrdɪŋ haʊs/
قابل شمارش

1 پانسیون مهمانخانه شبانه روزی

معادل ها در دیکشنری فارسی: پانسیون
  • 1.Their house was originally a boarding house and each door still had a number on it.
    1. خانه آنها در اصل پانسیون بود و هر دری هنوز یک شماره رویش داشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان