[اسم]

boarding card

/ˈbɔrdɪŋ kɑrd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کارت عبور کارت ویژه سوار شدن (به هواپیما یا کشتی)

  • 1.Please show me your boarding card.
    1. لطفا کارت عبور خود را به من نشان دهید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان