[اسم]

boarder

/ˈbɔːrdər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مستاجر

مترادف و متضاد lodger
  • 1.After her father’s death, her mother took in boarders to bring in extra money.
    1. بعد از مرگ پدرش، مادرش مستاجر قبول کرد تا پول بیشتری به دست بیاورند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان