[فعل]

to board up

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پوشاندن در و پنجره با صفحه چوب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان