[قید]

مرتبا

( م-ر-ت-ب-ا )
1 regularly routinely

regularly /ˈreg.jə.lər.li/ /ˈrɛgjʊləli/


routinely /ruˈtinli/ /ruːˈtiːnli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان