[اسم]

مرتع

( م-ر-ت-ع )
1 pasture

pasture /ˈpæstʃər/ /ˈpɑːstʃə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان