[صفت]

مرکزگریز

( م-ر-ک-ز-گ-ر-ی-ز )
1 centrifugal

centrifugal /ˈsɛntrɪˌfjugəl/ /sɛnˈtrɪfjʊgəl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان