[صفت]

مسری

( م-س-ر-ی )
1 contagious infectious

contagious /kənˈteɪʤəs/ /kənˈteɪdʒəs/


infectious /ɪnˈfekʃəs/ /ɪnˈfekʃəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان