[اسم]

مشاطه

( م-ش-ا-ط-ه )
1 beautician hairdresser

beautician /ˈbjuˌtɪʃən/ /bjuːˈtɪʃən/


hairdresser /ˈherˌdres.ər/ /ˈheədresə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان