[صفت]

معاصر

( م-ع-ا-ص-ر )
1 contemporary modern

contemporary /kənˈtɛmpəˌrɛri/ /kənˈtemprəri/


modern /ˈmɑːdərn/ /ˈmɒdn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان