[صفت]

معمور

( م-ع-م-و-ر )
1 prosperous

prosperous /ˈprɑspərəs/ /ˈprɒspərəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان