[صفت]

prosperous

/ˈprɑspərəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more prosperous] [حالت عالی: most prosperous]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پررونق شکوفا، آباد

مترادف و متضاد affluent
  • 1.In the early 1900s, San Francisco was a prosperous city.
    1. در دهه 1900، سن فرانسیسکو شهری پررونق و آباد بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان