[اسم]

prosthesis

/ˌprɔˈsθɛsɪs/
قابل شمارش
[جمع: prostheses]

1 اندام مصنوعی (بدن) عضو مصنوعی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان