[اسم]

prostitute

/ˈprɑːstətuːt/
قابل شمارش

1 فاحشه

معادل ها در دیکشنری فارسی: روسپی هرزه نشمه فاحشه قحبه
culturally sensitive
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان