[صفت]

موفقیت‌آمیز

( م-و-ف-ق-ی-ت-‌-آ-م-ی-ز )
1 successful prosperous

successful /səkˈses.fəl/ /səkˈsesfl/


prosperous /ˈprɑspərəs/ /ˈprɒspərəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان