[صفت]

مسعود

( م-س-ع-و-د )
1 happy prosperous

happy /ˈhæp.i/ /ˈhæp.i/


prosperous /ˈprɑspərəs/ /ˈprɒspərəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان