[صفت]

happy

/ˈhæp.i/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: happier] [حالت عالی: happiest]
to be happy to do something
از انجام کاری خوشحال بودن
 • We are happy to announce the engagement of our daughter.
  ما خوشحالیم از اینکه نامزدی دخترمان را اعلام می‌کنیم.
to be happy for somebody
برای کسی خوشحال بودن
 • I'm very happy for you.
  من خیلی برای تو خوشحالم.
to be happy (that) …
خوشحال بودن که ...
 • 1. I'm so happy (that) everything is working out for you.
  1. خوشحالم که همه‌چیز دارد باب میل تو پیش می‌رود.
 • 2. I’m happy (that) you could come.
  2. خوشحالم که توانستی بیایی.
to be/look/seem happy
خوشحال بودن/به نظر رسیدن
 • 1. Nicole seems a lot happier since she got a new job.
  1. "نیکول" از وقتی کار جدید پیدا کرده است، خیلی خوشحال‌تر به نظر می‌رسد.
 • 2. She looks so happy.
  2. او خیلی خوشحال به نظر می‌رسد.
کاربرد صفت happy به معنای خوشحال
صفت happy به معنای "خوشحال" به افرادی اطلاق می‌گردد که احساس خوشی و لذت بکنند و شاد باشند. مثلا:
".You don't look very happy today"
(امروز زیاد خوشحال به نظر نمی‌رسی.)

2 مبارک (تولد و...)

معادل ها در دیکشنری فارسی: مبارک
Happy Birthday/Happy New Year ...
تولدت مبارک/سال نو مبارک و...
 • Happy anniversary, darling!
  سالگرد ازدواج مبارک، عزیزم!
کاربرد صفت happy به معنای مبارک
صفت happy به معنای "مبارک" وقتی همراه با کلماتی نظیر Birthday، New Year و... بیاید برای بیان حس خوشحالی و تبریک گفتن افراد در مناسبت‌های شاد است. مثلا:
".Happy anniversary, darling" (سالگرد ازدواج مبارک، عزیزم!)
".happy birthday" (تولدت مبارک.)

3 راضی

مترادف و متضاد pleased satisfied displeased unsatisfied
to be happy with somebody/something
از کسی/چیزی راضی بودن
 • Are you happy with the grades you got this semester?
  آیا از نمراتی که این ترم گرفتی راضی هستی؟
to be happy about somebody/something
از کسی/چیزی راضی بودن
 • No one is happy about having to pay more taxes.
  هیچکس از مجبور بودن به پرداخت مالیات بیشتر راضی نیست.
کاربرد صفت happy به معنای راضی
صفت happy به معنای "راضی" به فردی گفته می‌شود که از اینکه چیزی درست و به‌جا است راضی است و دلواپس و مضطرب نیست. مثلا ساختار (happy (with somebody/something یعنی "از چیزی/کسی راضی بودن. مثلا:
"?Are you happy with the grades you got this semester" (آیا از نمراتی که این ترم گرفتی راضی هستی؟)
ساختار (happy (about somebody/something هم به معنای "از چیزی/کسی راضی بودن" است. مثلا:
".No one is happy about having to pay more taxes" (هیچکس از مجبور بودن به پرداخت مالیات بیشتر راضی نیست.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان