[فعل]

to happen

/ˈhæp.ən/
فعل گذرا
[گذشته: happened] [گذشته: happened] [گذشته کامل: happened]

1 اتفاق افتادن رخ دادن

مترادف و متضاد occur take place
  • 1. Did you hear what happened to us last night?
    1 . شنیدی دیشب چه اتفاقی برای ما افتاد؟
  • 2. We can't let a mistake like this happen again.
    2 . ما نباید بگذاریم اشتباهاتی مثل این دوباره اتفاق بیفتد.
  • 3. Were you there when the accident happened?
    3 . آیا وقتی حادثه رخ داد تو آنجا بودی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان