[اسم]

آبادان

( آ-ب-ا-د-ا-ن )
1 Abadan
آبادان شهری در استان خوزستان و جنوب غرب ایران.
[صفت]

آبادان

( آ-ب-ا-د-ا-ن )
1 thriving flourishing , prosperous , populated
مکانی رونق‌یافته و باصفا.

thriving /ˈθraɪvɪŋ/ /ˈθraɪvɪŋ/


flourishing /ˈflərɪʃɪŋ/ /ˈflʌrɪʃɪŋ/


prosperous /ˈprɑspərəs/ /ˈprɒspərəs/


populated /ˈpɑːpjuleɪtɪd/ /ˈpɒpjuleɪtɪd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان