[صفت]

آباد

( آ-ب-ا-د )
1 developed flourishing , prosperous , populated
مکانی که مردم در آن زندگی می‌کنند و زندگی در جریان است و رونق دارد.

developed /dɪˈvel.əpt/ /dɪˈveləpt/


flourishing /ˈflərɪʃɪŋ/ /ˈflʌrɪʃɪŋ/


prosperous /ˈprɑspərəs/ /ˈprɒspərəs/


populated /ˈpɑːpjuleɪtɪd/ /ˈpɒpjuleɪtɪd/

2 habitable inhabitable
مکانی که دارای آب و گیاه است و مناسب زندگی انسان‌هاست.
3 fertile fecund
زمینی حاصلخیز که سرسبز است.

fertile /ˈfɜrtəl/ /ˈfɜːtaɪl/


fecund /ˈfɛ.kənd/ /ˈfiːkənd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان