[اسم]

معناشناسی

( م-ع-ن-ا-ش-ن-ا-س-ی )
1 semantics

semantics /sɪˈmæntɪks/ /sɪˈmæntɪks/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان