[اسم]

semantics

/sɪˈmæntɪks/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 معناشناسی [از شاخه‌های علم زبان‌شناسی]

معادل ها در دیکشنری فارسی: معناشناسی
  • 1.the semantics of the language
    1. معناشناسی زبان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان