[صفت]

semantic

/sɪˈmæntɪk/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 معنایی وابسته به معنای لغات و عبارات

formal
  • 1.The semantic distinction
    1. تمایز معنایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان