[صفت]

مغزی

( م-غ-ز-ی )
1 cerebral brain , mental

cerebral /ˈsɛrəbrəl/ /ˈsɛrɪbrəl/


brain /breɪn/ /breɪn/


mental /ˈmentl/ /ˈmentl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان