[اسم]

مقتدا

( م-ق-ت-د-ا )
1 leader

leader /ˈliːdər/ /ˈliːdə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان