[صفت]

منحرف

( م-ن-ح-ر-ف )
1 deviant astray

deviant /ˈdiviənt/ /ˈdiːvɪənt/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان