[قید]

astray

غیرقابل مقایسه

1 گمراه سرگردان

معادل ها در دیکشنری فارسی: سرگردان منحرف
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان