[صفت]

منطقه‌ای

( م-ن-ط-ق-ه-‌-ا-ی )
1 regional territorial

regional /ˈriː.dʒən.əl/ /ˈriːdʒənl/


territorial /ˌtɛrɪˈtɔːrɪəl/ /ˌtɛrɪˈtɔːrɪəl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان