[اسم]

منها

( م-ن-ه-ا )
1 minus sign subtraction

subtraction /səbˈtrækʃən/ /səbˈtrækʃən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان