[اسم]

موقع

( م-و-ق-ع )
1 time

time /tɑɪm/ /taɪm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان