[اسم]

موم

( م-و-م )
1 wax

wax /wæks/ /wæks/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان