[اسم]

نقطه کور

( ن-ق-ط-ه- -ک-و-ر )
1 blind spot

blind spot /blaɪnd spɑt/ /blaɪnd spɒt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان