[اسم]

نورافکن

( ن-و-ر-ا-ف-ک-ن )
1 searchlight projector

projector /prəˈdʒektər/ /prəˈdʒektə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان