[اسم]

نیمسال

( ن-ی-م-س-ا-ل )
1 semester

semester /səˈmes.tər/ /sɪˈmestə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان