[صفت]

همه‌چیزخوار

( ه-م-ه-‌-چ-ی-ز-خ-و-ا-ر )
1 omnivore

omnivore /ˈɑmnivɔr/ /ˈɒmnɪvɔː/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان