[اسم]

واعظ

( و-ا-ع-ظ )
1 preacher

preacher /ˈpriːtʃər/ /ˈpriːtʃə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان