[اسم]

واقعیت

( و-ا-ق-ع-ی-ت )
1 fact reality , truth

fact /fækt/ /fækt/


reality /riːˈæl.ət̬.i/ /riˈæləti/


truth /truːθ/ /truːθ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان