[اسم]

واگذاری

( و-ا-گ-ذ-ا-ر-ی )
1 cession transfer

transfer /trænsˈfɜːr/ /ˈtrænsfə(ː)/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان